Bạn chia sẻ cho chúng tôi một số thông tin cần thiết cho việc thiết lập kịch bản.

02

Tada sẽ lên form kịch bản kèm báo giá theo yêu cầu. Tư vấn tối ưu lại các phương án. Đảm bảo phù hợp với CDCR

Thực hiện những quay phim – chụp ảnh. Và hậu kỳ không giới hạn cho tới khi hoàn thiện.