Director

Brief info

Tìm kiếm cảm xúc qua mỗi shot quay - Chúng tôi luôn tin rằng luôn có cách làm vượt trên những gì khách hàng chờ đợi. Cố gắng tạo ra điều đó là mục tiêu của Tada House.